۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

اما چنين است درکشورما


Image and video hosting by TinyPic
آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند


آنکس که بداند و نداند که بداند
بيدار کنيدش که بسي خفته نماند


آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خويش به منزل برساند


آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند


از ابن یمین

اما چنين است درکشورما

آنکس که بداند و بداند که بداند
بايد برود غاز به کنجي بچراند


آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خويش به گوري بتپاند


آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتي وبا پول خر خويش براند


آنکس که نداند و نداند که نداند
در پست رياست ابدالدهر بماند

با تشكر از كوروش عزيز