۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

هشدار به شيخ بحرين و اعراب منطقه خليج فارس

Image and video hosting by TinyPic


اي شيخ بحرين بدان

و اگاه باش اگر ايرانيان را از بحرين اخراج كني ما ايرانياني كه دور از خاك ووطنمان ايران هستيم هرگز ارام نمينشينيم و در دفاع از مردم ايران و خاك ايران به پاميخيزيم زيرا بحرين متعلق به ايران و ايراني است همانطور كه خليج فارس و جزايرش متعلق به ايرانيانان بوده است شما اعراب فكر ميكنيد كي هستيد.

اي شيخ بحرين بدان

كه بحرين استان ايران خاك ايران بوده است ما ايرانيان اجازه نخواهيم داد كه شما هموطن ايراني ما را از خاكمان بيرون كنيد.

اي شيخ بحرين

شما و عربهاي منطقه خليج فارس مديون زحمات شاهنشاه ايران و خاندان پهلوي هستيد.

اي شيخ بحرين

اين را بدان كه نه بحرين و نه خليج فارس و نه جزاير ان متعلق به اعراب و عرب نبوده و نخواهد بود بحرين استان ايران خليج فارسو تنگه هرمز و جزاير تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي متعلق به ايران و ايرانيان است.

شيخ بحرين

من ايراني سالهاست كه مبارزه ميكنم و خواهم كرد علاوه بر حكومت ايران با شما هم مبارزه خواهم كرد تا سرزميني كه شاه ايران به عنوان هديه به شما داده بازپس بگيريم.

شيخ بحرين

ما ايرانيان براي وجب به وجب خاك خودمان مبارزه ميكنيم و خواهيم كرد.

به اميد ازادي ايران زمين

به اميد ازادي وجب به وجب از خاك ايران

حميد

6فروردين 2570 شاهنشاهي