۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

توهین می کنم


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicبه مقدسات تو توهین می کنم
من به دینی که زن را از بیضه ی چپ مرد کمتر می داند توهین می کنم
من به دینی که دستور سر بریدن مخالفانش را می دهد توهین می کنم
من به دینی که مخالفان اسلام را نجس می داند توهین می کنم
من به دینی که اجازه غنیمت گرفتن زنان را می دهد توهین می کنم
من به دینی که چند همسری را رواج می دهد توهین می کنم
من به دینی که فرمان قطع انگشت و دست و پا را می دهد توهین می کنم
من به دینی که تهدید به شکنجه سوزانده شدن در آتش می کند توهین می کنم
من به دینی که دختر نه ساله را آماده سکس می داند توهین می کنم
من به دینی که فرمان جنگ با غیر مسلمانان را می دهد توهین می کنم
من به دینی که اعراب مهاجم با حمله به کشورم ، رواجش دادند، توهین می کنم
من به دینی که زن را کالا فرض می کند و او را ناقص العقل می داند توهین می کنم
من توهین را از ابراهیمی یاد گرفتم که تبر بر داشت و بت هایی را که برای مردم مقدس بودند شکست.