۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

خوزستان هم فروختند ؟Image and video hosting by TinyPic
با خبر شدم يك اخونده حرومزاده بيشعور اعلام كرده كه "دشمن اگر بخواهد سوريه يا خوزستان را بگيرد، الويت با اين است كه ما سوريه را نگه داريم، و اينكه سوريه استان سي و پنجم براي ماست، يا اينكه اگر سوريه را نگه داريم، خوزستان را مي توانيم پس بگيريم، شما غلط كردين و گوه زيادي خوردين كه همچين نظري هم دادي 

اخه حيوان كثافت حرومزاده اسلامي اخونده دجال تو كي هستي كه بخواهي در باره خوزسنان و يا خاك ايران نظر بدي 
خاك بر سرمردم ايران كنند كه نشستند و نگاه ميكنند و ميبينند ايران در حال تجزيه شدنه و هيچ غلطي هم نميكنند

اي مزدور ايران فروش 34 سال است كه خونه مردم ايران را در شيشه ريختيد 34 سال است ايران را ويران كرديد  34 سال است كه زندان و شكنجه كرديد مردم را بس نيست ؟

لعنت بر اسلام و خميني كه بهترين حربه را براي نابودي ايران به كار برد (اسلام در خطر است ) و يك مشت نفهم هم به دنبالشون حركت كردند و نفهميده ايران را دو دستي تقديم يك مشت حرامزاده امثال تو كردند

اهاي حيوان كثيف طايب اين را بدان ملت ايران بيش از اندازه نسبت به تو و حكومت اسلامي و اسلام عربها ا گاه شدن پس مطمين باش جواب تو و امثال تو رو خواهند داد و به زودي زود حكومت جمهوري كثافت اسلامي سرنگون خواهد شد و شماها به زباله دانه تاريخ خواهيد رفت 

به فكر خودتان باشيد كه در هيچ جايگاهي در اين كره زمين نداريد

و شما ملت ايران 

اين را بدانيد كه خاك شما وطن شما كشور شما به دست اين حرامزاده ها در حال جدا شدن و نابود شدن است  به خودتان بيايد و به فكر خانه كشور ميهن خود باشيد زيرا به اين فكر نباشيد كه يكي بياد و ايران را نجات بده به فكر كشورتان باشيد تا كي ميخواهيد در جهل و ناداني باشيد تا كي ميخواهيد به اسمه اسلام شما را سركوب كنند تا كي ميخواهيد سكوت كنيد كمي به خودتان بيايد بس است ناداني بس است سركردن داخل برف و كبك بودن بس است 

رهبران جمهوري اسلامي به فكر خودتان باشيد زيرا سرنگوني شما هم نزديك است همانند علي زين العابدين رهبر تونس حسني مبارك رهبر مصر قذافي رهبر ليبي و شاهد سرنگوني بشار اسد در سوره و شما ها هستيم و خواهيم بود

به اميد ازادي ايران زمين و برقراري پر چم سه رنگ شيرو خورشيد

حميد 29 بهمن 1391 دبي