۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

میلاد عیسیی مسیح و سال نو میلادی بر شما مبارک باد

Image and video hosting by TinyPicمیلاد منجی عالم

عیسی مسیح

خداوند زنده

بر همگان مبارک باد

سال ۲۰۱۶

ميلادي بر شما مبارك باد

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

آبان ماهی عزیز میلادتان فرخنده باد


Image and video hosting by TinyPic


دوم آبانماه سالروز تولد عاشق ایران

خودم ( حمید )

خجسته باد

Image and video hosting by TinyPic


چهارم آبان زاد روز ابر مرد ایران زمین

محمد رضا شاه پهلوی

بر ایران و ایرانی مبارک باد


Image and video hosting by TinyPic

نهم آبان سالروز تولد شاهزاده

رضا پهلوی

بر ایران و ایرانی مبارک باد

Image and video hosting by TinyPic

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

جشن مهرگان بر ایران و ایرانی فرخنده بادImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


پیشینه ی جشن مهرگان به اندازه ی قدمت ایزدش، میترا است و تا آن جا که بن نوشت های موجود نشان می دهند، این جشن دست کم از دوران فریدون پیشدادی آغاز شده است که شاهنامه ی فردوسی به روشنی به پیدایش این جشن در دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده است :
فریدون چو شد بر جهان کامکار
ندانست جز خویشتن شهریار

به رســم کیان تاج و تخت مهی
بیاراست با کاخ شاهنشهی

به روز خجسته ســر مهر ماه
به سر بر نهاد آن کیانی کلاه

زمانه بی اندوه گشـت از بدی
گرفتند هر کــس ره بـخردی

دل از داوری هـا بپرداخـتـنـد
به آیین، یکی، جشن نو ساختند

نـشـسـتـنـد فرزانگان، شادکام
گـرفتند هـر یک ز یاقوت، جام

می روشن و چهره ی شاه نـَو
جهان نو ز داد از سر ِماه نـَو

بـفـرمـود تا آتش افـروخـتـنـد
همه عنبر و زعفران سوختند

پـرسـتـیـدن مهرگان دیـن اوسـت
تن آسانی و خوردن آیین اوست

کنون یادگارست از و ماه مهر
به کوش و به رنج ایچ منمای چهر