۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

هفت سين خانمها

Image and video hosting by TinyPic

*خانمــی با همســــــرش گفــت اینچنیـــــن** :*
***کای وجــــــودت مــــایه ی فخـــــر زمیــــــن** !

****ای که هستـــی همســـری بس ایــــده آل** !
****خواهشــــی دارم مکُــــن قال و مقـــــال** !

****هفــــت سیـــــن تازه ای خواهــــــم ز تـــــو****
غیـــــــر خرج عیـــــد و غیــــر از رختِ نو *

*"**سین" یک ، سیّاره ای ، نامــــش پـــــراید****


تا برانـــــــــم مثـــــــل بـــــرق و مثــــــل باد*

*"**سین" دوم ، سینــــه ریـــــزی پُر نگیـــــــن****


تا پَــــرَد هــــوش ازسر عمّـــــه شهیــــن** !*

*"**سین" سوم ، یک سفـــــر سوی فـــــرنگ****


دیـــــــــدن نادیــــــــده هـــــــای رنـگ رنـگ*

*"**سین" چارم ، ساعتی شیـــــک و قشنگ****


تا که گویـــــم هست سوغـــات فرنــــــگ** !*

*"**سین" پنجـم ، سمــــع دستـــورات مــن** !


****تا ببالــــــم مـــــن به خــود ، در انجمــــن** !

****آنگه ، آن بانـــــو ، کمـــــــی اندیشــــه کرد
****رندی و دوز و کلَـــــــــک را پیشــــــــه کرد** !****گفــــــت با ناز و کرشمـــــه ، آن عیـــــال** !!


**من دو "سین" کم دارم ، ای نیکـو خصال** !*

* **گفت شویش : من کنــــــــــون یاری کنم ****


با عیال خویـــــــــش ،همکـــــاری کنم** !!**"**سین" ششم ، سنگ قبـــری بهر من** !


****تا ز من عبـــــــرت بگیرد مـــــــــرد و زن** !

**"**سین" هفتم ، سوره ی الحمد خوان**
****بعد مرگــــــم ، بَهر شــــوی بی زبان** !!!*