۱۳۹۱ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

در ايران هنوز غيرت هست يا نه؟

x
Image and video hosting by TinyPic 
در ايران هنوز غيرت هست يا نه؟

فكر نميكنم باشد زيرا با رفتن شاه فقيد در 26 ديماه 1357 غيرت ايراني هم از بين رفت حتي ايران هم نابود شد

ايراني غيرتي برايش نمانده است زمانيكه ميبيند دختر ايروني كنار خيابان خودفروشي ميكندو يا صحنه اعدام را تماشا ميكند و با دوربينهاي موبايل فيلمبرداري ميكند و يا اينكه شاهد تجاوز به خانواده در باغ است و يا اينكه جلوي همسرش كتكش ميزنند و...........برايش غيرتي مانده است ؟

ايراني زماني غيرت داشت كه با قدرت ميكفت من ايراني هستم ولي الان به جيزي كه ندارد مي نازد

ما ايرانيان فقط به تاريخ و تمدن و فرهنگ

ي كه از قديم بر ما استوار بوده ميالبم نه اينكه خودمان درستش كرده باشيم  نياكان ما ايران را با جنگ  و زور نبرد نام ايران را در 2500ساله شاهنشاهي حفظ كردن درسته بارها غارت شد ولي باز مرداني بودند كه نجات دادند ولي در حال حاضر كسي نيست كه نجات دهنده باشد .كسي هم كه ميخواهد نجات بدهد همراهي ندارد زيرا همه يا معتاد شدن و يا ترسو يا غني شدن و يا فقير از همه بالاتر كسي اعتمادي ندارد
غيرت ايراني وجود ندارد ؟

زيرا سالهاست كه حرف ميزنيم سالهاست ادعا ميكنيم سالهاست منم منم ميكنيم سالهاست براي هم ركب ميزنيم سالهاست كه فكر مال و اندوختن هستيم

و اي دل غافل كه ايران از بين رفت

حال قضاوت كنيم ايراني غيرت دارد؟ خير  ندارد

زمانيكه ايراني حرف اول رو در دنيا ميزد ان غيرت بود نه اينكه ريالش و پاسبورتش بشيزي هم نميارزد ايراني زماني غيرت داشت كه با قدرت حرف ميزد و عمل ميكرد ولي الان حرف كه ميزند عملي در كار نيست و فقط نشستيم شعار ميدهيم حرف ميزنيم ميترسيم كه كسي كشته نشه . ايران بايد خون بده بايد كشته بده بايد جنگ بشه تا ايران شود  ايراني بايد از حق و حقوقش دفاع كند

اسلام متعلق به اعراب بوده وبس نه ايران

من خوشحالم كه اين حكومت امد و جهره اسلام را نشان اين مردم كوته فكر داد تا مردم به واقعيت بي ببرن واقعا بايد از خميني تشكر كرد كه به مردم فهماند اسلام يعني اين

حال مردم شجاع ايران  اگر غيرت داريد اگرر وجدان داريد بياييد همزبان هم نفس با يك رهبر كه نجات دهنده ايران و اايراني است هم صدا شويم تا شايد غيرت. جوانمردي. ايراني بودن خودمان را به دست اوريم اي مردم ايران زمين

نترسيد و نهراسيد سعي كنيد خودتان را از زير فشار گراني و تورم و بدبختي حاكم در ايران نجات دهيد
فرق ايراني با عرب درچيست ؟

ايراني حرف ميزنه شعار ميده عمل نميكنه ولي عرب عمل ميكنه و بعد حرف ميزنه نمونه بارزش تونس ليبي يمن مصر و حال سوريه

بياييد ما هم بجاي اينكه حرف بزنيم به دنيا نشان بدهيم كه ايراني هنوز غيرت داره عمل ميكنه و شعاري در كار نيست

بعنوان يك ايراني هموطن از شما خواهش ميكنم به فكر ايران و اينده فرزندان خودتان باشيد نگذاريد   همين حرفهاي كه بچه هاي شما به شما ميزنن كه چرا  رفتين شعار دادي را فرزندانشان به اينها ميزنن لااقل غيرت خودتان را بعنوان يك ايراني نشان بدهيد

امارات دوبي
حميد