۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

ما ایرانیم با عرب کاری نداریم


Image and video hosting by TinyPic

با شهر عرب، بحر عرب کار نداریم ........... با سال قمر، ماه رجب کار نداریم

ما گردش سال از خط خورشید گرفتیم ....... با ظلمت و تاریکی شب کار نداریم

شیر شترو روی عرب چند توان دید .......... با چهره منحوس عرب کار نداریم

هر چند که ما در پی گمگشته خویشیم ... با بصره و بغداد و حلب کار نداریم

ما طالب صلح ایم و طرفدار حقیقت ......... با جنگ فلسطین جلب کار نداریم

ما طبق سند ریشه در این خاک دواندیم ..... با آدم بی اصل و نسب کار نداریم

هر جا نبود شعر و ادب رو ننماییم ......... با مجلس عاری ز ادب کار نداریم

تاج سر ما سایه ارباب ریا نیست .......... با هیچ به جز پرتو رب کار نداریم

ایرانی همواره ایرانی باش .................. ما ایرانیم با عرب کاری نداریم